Післядипломна освіта

Післядипломна освіта розглядається як один із пріоритетних видів освітніх послуг Центру ДПО і є спеціалізованим наданням освіти з метою професійної підготовки фахівців шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь і навичок та здобуття іншої спеціальності на основі вищої освіти та практичного досвіду.

Метою післядипломної освіти є забезпечення потреб економіки у кваліфікованих кадрах із високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно виконувати завдання та посадові функції, впроваджувати новітні технології, сприяти інноваційним процесам.

Сучасні процеси становлення та розвитку професійної інфраструктури, глобалізація та інтеграція України в Болонський процес зумовлюють необхідність удосконалення післядипломної освіти.

Основними принципами, якими керується сьогодні Центр ДПО при підготовці фахівців, є:

1) формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків спеціалістів, попередньо здобутої ними вищої освіти, досвіду практичної діяльності;

2) забезпечення доступності та якості освітніх послуг;

3) формування освітньо-професійних програм перепідготовки спеціалістів на основі єдності та комплексності навчальних дисциплін;

4) впровадження сучасних технологій навчання з урахуванням індивідуального підходу до кожного слухача.

Центр ДПО проводить освітню діяльність, пов`язану з перепідготовкою спеціалістів за базовими напрямами (спеціальностями), що передбачає надання другої вищої освіти згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Для цього розроблено основні нормативні документи, що визначають організацію навчального процесу з конкретного напряму перепідготовки спеціалістів. Навчальні плани підготовлені на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо_професійної програми та структурно-логічних схем перепідготовки, якими визначено перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення контролю. В навчальних планах передбачено неперервність фахової, екологічної, економічної та комп’ютерної підготовки фахівців.

Післядипломна освіта з наданням другої вищої освіти здійснюється Центром ДПО на договірних засадах із підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.

Окремою категорією післядипломної освіти є підвищення кваліфікації (стажування), яке у Центрі ДПО проводиться у формі довгострокового та короткострокового підвищення кваліфікації (стажування) згідно з переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті, та ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Завданням підвищення кваліфікації є систематичне оновлення та поглиблення професійних знань, умінь і навичок за спеціальностями, професіями, підвищення інтелектуального й культурного рівня.

Навчальні плани враховують побажання замовника й завдання, які відповідають сучасному стану та розвитку виробництва, науки, техніки, технологій, економіки ринкових відносин.

Для задоволення актуальних потреб підприємств, організацій та установ лісового комплексу, зокрема вирішення конкретних виробничих завдань, передбачені стаціонарні короткотермінові тематичні курси підвищення кваліфікації.

Організація підвищення кваліфікації в Центрі ДПО здійснюється в межах навчального комплексу «Лісотехнічна освіта» для викладачів, майстрів виробничого навчання середньо-спеціальних навчальних закладів І, ІІ рівня акредитації, професійно-технічних училищ, а також викладачів вищих навчальних закладів. Процес підвищення кваліфікації відбувається як безпосередньо в університеті, так і на базі окремих навчальних закладів і працівників підприємств, організацій та установ лісового комплексу.

Центр ДПО постійно працює над пошуком нових форм підвищення кваліфікації.

Правила прийому див. тут